conversation‎ > ‎

wish someone something

Cheers! Good health!
Na zdravije!

Have a nice day!
Da imaješ blagy den!
Da imajete blagy den! (politely or pl.)

Bon appetit! Enjoy Your meal!
Dobry v'kus!

Bon voyage!
Štastny put!

Enjoy!
Uživaj!
Uživajte! (politely or pl.)

Merry Christmas!
Vesela koleda!
Hristos se rodi!

Happy New Year!
Blaga Nova Godina!

Happy Easter!
Hristos vazkres!

answer to "Happy Easter!"
V istinu vazkres!

Happy Birthday!
Mnoge lieta!